RG Stúdió - Üzleti Etikai Kódexe

 1. Bevezető rendelkezések

A Társaság és annak minden tagja, munkavállalója, alvállalkozója elkötelezetten törekszik a jogszerű, etikus és átlátható működésre.

Munkatársaink megbízásaink során mindig törvényesen és etikusan járnak el, mind a társaság, mind az Ügyfeleink érdekeit figyelembe véve. Jelen etikai kódex („Etikai Kódex”) az alapvető irányelveket határozza meg, ugyanakkor nem szabályozza részletesen az elvárt etikus viselkedés minden formáját.

 

 1. Jogszabályoknak való megfelelés

A Társaság rendkívül nagy hangsúlyt fektet a törvények betartására, a jogszerű  és transzparens működésre.

Kollégáink minden esetben követik a jogszabályokat, működési irányelveket, valamint az Etikai kódexünket.

 

 1. Tisztességes üzleti magatartás

Az RG Stúdió minden estben a tisztességes üzleti magatartás elvét képviseli. Tartózkodik minden olyan piaci viselkedéstől, mely más piaci szereplőket jogosulatlan előnyben vagy hátrányban részesíti.

Kifejezett hangsúlyt fektet a versenytársaival szembeni etikus magatartásra. Azokat rájuk nézve káros, hátrányos helyzetbe hozó információkkal nem illeti. Ügyfél által kért szakmai ellenőrzés esetén szigorúan a szakmai teljesítmények értékelését vállalja fel, szubjektív értékítéletet nem ad.

Az RG Stúdió soha nem kezdeményez olyan üzleti tárgyalást, mely konkurensét hátrányos helyzetbe hozza annak Ügyfele eredményességének növelése nélkül.

Az RG Stúdió tartózkodik az üzleti verseny megsértésétől, bármely üzleti partnere hírnevének rontásától és a versenytársai hitelességét rontó bármely viselkedéstől.

Munkatársaink felelősek a tisztességes üzletvitelért megbízásuk ellátása közben. Körültekintően járnak el ügyfeleinkkel folytatott együttműködésünk során a tekintetben is, hogy semmilyen körülmények között nem tartanak vissza ügyfelek érdekeit támogató információkat. Azokat minden körülmények között az ügyfél érdekeinek megfelelően kezelik, továbbítják ügyfelünknek.

Munkatársaink feladata és felelőssége, hogy Ügyfeleinket minden olyan információval ellássák, ami Ügyfeleink piaci sikerességének növeléséhez szükséges – kivételt képez az egyéb megbízásokból fakadó másik Ügyfél bizalmas információja.

Semmilyen helyzetben nem teszünk különbséget azon ügyfeleink között, akik egymással versenyhelyzetben vannak. Sem piaci részesedés, sem együttműködési múlt, sem egyéb személyes szempontok alapján. Ellenben minden partnerünket segítjük azon tudásunk alkalmazásával, melyeket korábbi – akár versenytársaival folytatott -, együttműködések során szereztünk meg. E tekintetben visszautasítunk minden olyan esetleges támadást, érvet, mely a múltban szerzett tudásunk forrását célozza meg.

 

 1. Konfliktus kezelés – kommunikációs stílus

Munkatársaink minden esetben igyekeznek a lehető leggyorsabban lekezelni a vélt, vagy megalapozott konfliktusokat ügyfeleinkkel. Ennek során kötelességük az ügyfél problémáját megvizsgálni és az ügyfél minden kérdésére minden esetben szakmai választ adni. Kötelességük nem elfogadás esetén további információkat, mélyebb válaszokat adni.

Társaságunk minden esetben higgadt, kulturált kommunikációt képvisel, amit ügyfeleinktől is elvárunk. Távol tartjuk magunkat a személyeskedő, erélyes, nem egyenrangú ügyfélkezelési stílustól.

Munkatársainknak nem kötelessége a nem vállalható stílusban, sértő hangvételű, lekezelő, szidalmazó ügyfélkommunikációt lekezelni. Az ebből adódó – esetleges azonnali szolgáltatás és szerződésfelmondásból -, következményekért  kollégáink nem vállalnak felelősséget.

 

 1. Korrupció elleni fellépés

Az RG Stúdió határozottan ellenzi a korrupció minden formáját.

Munkatársainknak kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy tisztességtelen eszközökkel hátrányos helyzetbe kerüljön bármelyik ügyfelünk, vagy potenciális ügyfelünk más piaci szereplővel szemben. Munkatársaink nem fogadnak el semmilyen ajándékot, mely más partnerünket hátrányos helyzetbe hozná szolgáltatásaink tekintetében az ajándékozóval szemben.

 

 1. Titoktartás

A tisztességes üzleti működés során kiemelten fontos az üzleti titkok megőrzése, mivel ez a Társaság alapvető érdeke.

Munkatársaink kötelesek titkosan és bizalmasan kezelni minden olyan információt, ami munkaköri feladataik ellátása közben jutott a tudomásukra, és nem általánosan ismert vagy elérhető a nyilvánosság számára. Munkatársaink minden esetben szigorúan kezelik egymással szemben versenyben lévő ügyfeleink által adott információkat.

 

 1. Adatvédelem

A Társaság tudomásul veszi, hogy a személyes információk érzékeny adatok, és biztosítania kell a munkavállalókat és egyéb természetes személyeket arról, hogy személyes adataikat törvényes módon dolgozzák fel.

Munkatársaink a hatályos GDPR szabályozással megegyező adatkezelési folyamatokat minden esetben szem előtt tartják, betartják – külön tekintettel a személyes ügyfél és saját adataikra. Ezt abban az esetben is megteszik, amennyiben ez egy együttműködés létrejöttét vagy folytonosságát is veszélyezteti.

 

 1. Pénzügyi feddhetetlenség

Az RG Stúdió kizárólag törvényes pénzügyi tranzakciókban működik közre. Elutasít  minden olyan gazdasági tevékenységet, melynek akár csak az előreláthatósága is nem transzparens és törvényes. Kötelezettséget vállal arra, hogy példát mutasson a többi gazdasági szereplőnek az átláthatóság, ellenőrizhetőség és nyomon követhetőség területén. Ennek érdekében a törvény által nem kötelezett, de átláthatóságot támogató megállapodásokról is dokumentációt biztosít mind az ellenőrző szervek részére, mind az érintett ügyfelei számára. A pénzügyi teljesítésekhez minden esetben ügyfél által igényelt teljesítési/elszámolási dokumentációt biztosít. Azt a törvény által előírt határidőnél tovább őrzi meg a hosszútávú visszakövethetőség érdekében.

 

 1. Emberi jogok/Család támogatás

Az RG Stúdió tiszteletben tartja minden olyan személy emberi méltóságát és jogait, akivel az RG Stúdió és annak munkavállalói munka közben kapcsolatba lépnek, ideértve a Társaság saját munkavállalóit is. Semmilyen módon nem okozza, vagy járul hozzá az emberi jogok megsértéséhez vagy megkerüléséhez. Abban az esetben, ha a  környezetében ilyet tapasztal, az ellen a rendelkezésére álló eszközeivel fellép.

A munkavállalók minden tevékenységük során tisztelettudóan lépnek fel, és mindenkit kellő figyelemmel, méltóságát tiszteletben tartva kezelnek. Az erőszak és a fenyegető magatartás nem megengedett.

Az RG Stúdió mind a saját munkavállalóira, mind ügyfelei munkavállalóira egyaránt kötelező érvényűnek tartja a „Család az első” filozófiát. E szerint munkatársai projekt-, és időbeosztása során elsődleges figyelemmel kezeli családi élethelyzetét akár pillanatnyi, akár hosszú távú szempontként is. Ennek megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy amennyiben munkavállalójának családi életében változás áll be, azt az RG Stúdió lehetőségei erejéig támogassa. Akár a munkából kilépés, akár a munkába belépés esetéről van szó.

Ezen filozófiát képviseli ügyfeleinek munkavállalói irányába is, ami szerint lehetőségei erejéig támogatja az együttműködések megvalósítását oly módon, hogy az ügyfél által delegált kapcsolattartó élethelyzeteihez igyekszik alkalmazkodni.

 

 1. Hátrányos megkülönböztetés és zaklatás

A Társaság a foglalkoztatás minden területén egyenlő esélyeket biztosít, és semmilyen jogszerűtlen hátrányos megkülönböztetést és zaklatást nem tűr el. Tilos mind a közvetlen, mind a közvetett hátrányos megkülönböztetés faji hovatartozás, bőrszín, nem, szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság, nyelv, vallás, érdekképviselethez való tartozás, politikai vagy más nemzetiséghez való tartozás, társadalmi származás, vagyoni helyzet, születési vagy más jellemző alapján.

A munkavállalók kötelesek tartózkodni a hátrányos megkülönböztetés bármely megnyilvánulási formájától.

 

 1. Munkafeltételek

Az RG Studio mindent megtesz annak érdekében, hogy munkatársai számára biztosítsa az egyenlőséget és lehetőséget adjon a szakmai fejlődésére , akiknek arra igénye van. Minden esetben támogatja munkatársai személyes karrierjének fejlődését a Társaságon belül.

A Társaság elítéli az illegális munkavégzés minden formáját, ami torzítja a piaci versenyt, és hosszabb távon veszélyeztetni az illegálisan alkalmazottak társadalombiztosítási és egyéb lehetőségeinek gyakorlását.

A munkavállalóknak fedhetetlenül kell eljárniuk nem csak munkahelyükön, hanem a mindennapi életvitelük során is, és a maximális tiszteletet kell tanúsítaniuk munkatársaik és környezetük iránt.

 

 1. Környezet- és munkavédelem

Az RG Stúdió megtesz mindent annak érdekében, hogy minimalizálja az ökológiai lábnyomát. Azokon a pontokon, ahol lehetséges kárenyhítő lépéseket gyakorol, melyeket transzparens módon dokumentál. Ügyfeleit, partnereit minden esetben arra kéri, hogy amit a jogszabályi keretek megengednek, környezetkímélő módon bonyolítsanak egymás között.

Kiemelt figyelemmel kezeli a felesleges papírhulladék kezelést, és utazásokból fakadó direkt légszennyezést. Ennek érdekében elsődleges kommunikációs eszközként minden esetben a digitális dokumentumok alkalmazását és a digitális kommunikációs csatornák használatát preferálja a személyes találkozók helyett.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram